Tüketicinin Korunması Kanunu

Son güncelleme: 1 Yıl Önce
Bu cevap işinize yaradı mı?

KANUN NO: 4077

T?KET?C?N?N KORUNMASI HAKKINDA KANUN


Kabul Tarihi: 23 ?ubat 1995

Resmi Gazete ile Ne?ir ve ?lân?: 8 Mart 1995 - Say?: 22221

5.t. D?stur, c.34 - s.


B?R?NC? KISIM

AMA?, KAPSAM, TANIMLAR

AMA?

MADDE 1 -
Bu Kanunun amac?, (...) (*) kamu yarar?na uygun olarak t?keticinin sa?l?k ve g?venli?i ile ekonomik ??karlar?n? koruyucu, ayd?nlat?c?, e?itici, zararlar?n? tazmin edici, ?evresel tehlikelerden korunmas?n? sa?lay?c? ?nlemleri almak ve t?keticilerin kendilerini koruyucu giri?imlerini ?zendirmek ve bu konudaki politikalar?n olu?turulmas?nda g?n?ll? ?rg?tlenmeleri te?vik etmeye ili?kin hususlar? d?zenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 -
Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen ama?larla mal ve hizmet piyasalar?nda t?keticinin taraflardan birini olu?turdu?u her t?rl? (De?i?ik ibare: 4822 - 6.3.2003 / m.2 - Y?r?rl?k m.38) "t?ketici i?lemini" kapsar.

TANIMLAR

MADDE 3.-
Bu Kanunun uygulanmas?nda;

a) Bakanl?k: Sanayi ve Ticaret Bakanl???n?,

b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakan?n?,

c) Mal: Ticaret konusu ta??n?r e?yay?,

d) Hizmet: Bir ?cret veya menfaat kar??l???nda yap?lan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

e) Standart: T?rk Standard?n?,

f) T?ketici: Bir mal veya hizmeti ?zel ama?larla sat?n alarak nihaî olarak kullanan veya t?keten ger?ek veya t?zelki?iyi,

g) Sat?c?: Kamu kurum ve kurulu?lar? da dahil olmak ?zere t?keticiye mal ve hizmet sunan ger?ek veya t?zelki?ileri,

h) ?malat??-?retici: Kamu kurum ve kurulu?lar? da dahil olmak ?zere t?keticiye sunulmu? olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallar?n? ?retenleri,

i) T?ketici ?rg?tleri: T?keticinin korunmas? amac?yla kurulan dernek, vak?f ve t?ketim kooperatiflerini,

?fade eder.

MADDE 3.- (De?i?ik: 4822 - 6.3.2003 / m.3 - Y?r?rl?k m.38) Bu Kanunun uygulamas?nda;

a) Bakanl?k: Sanayi ve Ticaret Bakanl???n?,

b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakan?n?,

c) Mal: Al??-veri?e konu olan ta??n?r e?yay?, konut ve tatil ama?l? ta??nmaz mallar? ve elektronik ortamda kullan?lmak ?zere haz?rlanan yaz?l?m, ses, g?r?nt? ve benzeri gayri maddi mallar?,

d) Hizmet: Bir ?cret veya menfaat kar??l???nda yap?lan mal sa?lama d???ndaki her t?rl? faaliyeti,

e) T?ketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan ama?larla edinen, kullanan veya yararlanan ger?ek ya da t?zel ki?iyi,

f) Sat?c?: Kamu t?zel ki?ileri de dahil olmak ?zere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsam?nda t?keticiye mal sunan ger?ek veya t?zel ki?ileri,

g) Sa?lay?c?: Kamu t?zel ki?ileri de dahil olmak ?zere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsam?nda t?keticiye hizmet sunan ger?ek veya t?zel ki?ileri,

h) T?ketici i?lemi: Mal veya hizmet piyasalar?nda t?ketici ile sat?c?-sa?lay?c? aras?nda yap?lan her t?rl? hukuki i?lemi,

?) ?malat??-?retici: Kamu t?zel ki?ileri de dahil olmak ?zere t?keticiye sunulmu? olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallar?n? ?retenler ile mal ?zerine kendi ay?rt edici i?aretini, ticari markas?n? veya unvan?n? koyarak sat??a sunanlar?,

j) ?thalat??: Kamu t?zel ki?ileri de dahil olmak ?zere t?keticiye sunulmu? olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallar?n? yurt d???ndan getirerek sat??a sunan ger?ek veya t?zel ki?iyi,

k) Kredi veren: Mevzuatlar? gere?i t?keticilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, ?zel finans kurulu?u ve finansman ?irketlerini,

l) Reklam veren: ?retti?i ya da pazarlad??? mal?n/hizmetin tan?t?m?n? yapt?rmak, sat???n? art?rmak veya imaj?n? yarat?p g??lendirmek amac?yla haz?rlatt???, i?inde firmas?n?n ya da mal/hizmet markas?n?n yer ald??? reklamlar? yay?nlatan, da??tan ya da ba?ka yollarla sergileyen ger?ek ya da t?zel ki?iyi,

m) Reklamc?: Ticari reklam ve ilanlar? reklam verenin duydu?u ihtiya? do?rultusunda haz?rlayan ve reklam veren ad?na yay?nlanmas?na arac?l?k eden ticari ileti?im uzman? ger?ek ya da t?zel ki?iyi,

n) Mecra kurulu?u: Ticari reklam veya ilan? hedef kitleye ula?t?ran ileti?im kanallar?n?n ya da her t?rl? arac?n sahibi, i?leticisi veya kiralay?c?s? olan ger?ek veya t?zel ki?iyi,

o) Teknik d?zenleme: Bir ?r?n?n ve hizmetin, ilgili idari h?k?mler de dahil olmak ?zere, ?zellikleri, i?leme ve ?retim y?ntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, i?aretleme, etiketleme ve uygunluk de?erlendirilmesi i?lemleri hususlar?ndan biri veya birka??n? belirten ilgili Bakanl?k taraf?ndan Resmi Gazetede yay?mlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak ?zere uyulmas? zorunlu olan her t?rl? d?zenlemeyi,

p) T?ketici ?rg?tleri: T?keticinin korunmas? amac?yla kurulan dernek, vak?f veya bunlar?n ?st kurulu?lar?n?,

r) (Ek: 5582 - 21.2.2007 / m.21) Konut finansman? kurulu?u: 2499 say?l? Sermaye Piyasas? Kanunu'nun 38/A maddesinin ikinci f?kras?nda belirtilen kurulu?lar?,

?fade eder.

?K?NC? KISIM

T?KET?C?N?N KORUNMASI VE AYDINLATILMASI

AYIPLI MAL VE H?ZMETLER

MADDE 4.-
Ambalaj?nda, etiketinde, tan?tma ve kullanma k?lavuzunda yer alan veya sat?c? taraf?ndan vaadedilen veya standard?nda tespit edilen nitelik ve/veya niceli?ine ayk?r? olan ya da tahsis veya kullan?m amac? bak?m?ndan de?erini veya t?keticinin ondan bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddî, hukukî veya ekonomik eksiklikler i?eren mal veya hizmetler, ay?pl? mal veya ay?pl? hizmet olarak kabul edilir.

Sat?n al?nan mal?n ay?pl? oldu?unun anla??lmas? halinde; t?ketici, mal? teslim ald??? tarihten itibaren 15 g?n i?erisinde bu mallar? sat?c? firmaya geri vererek de?i?tirilmesini veya ?dedi?i bedelin iadesini veya ay?b?n neden oldu?u de?er kayb?n?n bedelden indirimini ya da ?cretsiz olarak tamirini talep edebilir. T?ketici bu taleplerden herhangi birisini tercihte serbesttir. Sat?c?, t?keticinin tercih etti?i bu talebi yerine getirmekle y?k?ml?d?r. Ay?pl? maldan ve/veya ay?pl? mal?n neden oldu?u her t?rl? zarardan dolay? t?keticiye kar?? sat?c?, bayi, acente, imalat??-?retici ve ithalat??, m??tereken ve m?teselsilen sorumludurlar. Sat?lan mal?n ay?pl? oldu?unun bilinmemesi bu sorumlulu?u ortadan kald?rmaz.

Sat?lan mal?n ay?b? gizli nitelikte ise veya ay?p t?keticiden hile ile gizlenmi?se, sat?c? 15 g?n i?erisinde kendisine ba?vurulmad???n? ileri s?rerek sorumluluktan kurtulamaz.

Sat?c? daha uzun bir s?re i?in garanti vermemi? ise, ay?pl? maldan ve ay?pl? mal?n neden oldu?u her t?rl? zararlardan dolay? a??lacak davalar, ay?p daha sonra ortaya ??km?? olsa bile mal?n t?keticiye teslimi tarihinden itibaren 2 y?ll?k zamana??m?na tabidir. Ancak sat?c?, sat?lan mal?n ay?b?n? t?keticiden hile ile gizlemi? ise, 2 y?ll?k zamana??m? s?resinden yararlanamaz.

Ay?pl? hizmetler hakk?nda da yukar?daki h?k?mler uygulan?r. Ay?pl? hizmetin yeniden g?r?lmesi imkans?zla?m??sa veya amaca ayk?r? sonu?lar do?uracak nitelikte ise, bedel iadesinde t?keticinin ay?pl? hizmetten sa?lad??? fayda kadar indirim yap?l?r.

Ay?pl? oldu?u bilinerek sat?n al?nan mal ve hizmetler hakk?nda yukar?daki h?k?mler uygulanmaz.

Sat??a sunulacak kullan?lm??, tamir edilmi? veya ay?pl? mal ?zerine veya ambalaj?na, imalat?? veya sat?c? taraf?ndan al?c?n?n kolayl?kla okuyabilece?i ?ekilde "?z?rl?d?r" ibaresini i?eren bir etiket konulmas? zorunludur. Bu durum, t?keticiye verilen fatura, fi? veya sat?? belgesi ?zerinde de g?sterilir. Yaln?zca ay?pl? mal satan veya i?yerinin bir kat ya da reyon gibi bir b?l?m?n? s?rekli olarak ay?pl? mal sat???na tahsis etmi? olan sat?c?lara yukar?daki f?kra h?km? uygulanmaz.

AYIPLI MAL

MADDE 4.- (De?i?ik madde ve ba?l???: 4822 - 6.3.2003 / m.4 - Y?r?rl?k m.38)
Ambalaj?nda, etiketinde, tan?tma ve kullanma k?lavuzunda ya da reklam ve ilanlar?nda yer alan veya sat?c? taraf?ndan bildirilen veya standard?nda veya teknik d?zenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteli?i etkileyen niceli?ine ayk?r? olan ya da tahsis veya kullan?m amac? bak?m?ndan de?erini veya t?keticinin ondan bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler i?eren mallar, ay?pl? mal olarak kabul edilir.

T?ketici, mal?n teslimi tarihinden itibaren otuz g?n i?erisinde ay?b? sat?c?ya bildirmekle y?k?ml?d?r. T?ketici bu durumda, bedel iadesini de i?eren s?zle?meden d?nme, mal?n ay?ps?z misliyle de?i?tirilmesi veya ay?p oran?nda bedel indirimi ya da ?cretsiz onar?m isteme haklar?na sahiptir. Sat?c?, t?keticinin tercih etti?i bu talebi yerine getirmekle y?k?ml?d?r. T?ketici bu se?imlik haklar?ndan biri ile birlikte ay?pl? mal?n neden oldu?u ?l?m ve/veya yaralanmaya yol a?an ve/veya kullan?mdaki di?er mallarda zarara neden olan hallerde imalat??-?reticiden tazminat isteme hakk?na da sahiptir.

?malat??-?retici, sat?c?, bayi, acente, ithalat?? ve 10 uncu maddenin be?inci f?kras?na g?re kredi veren ay?pl? maldan ve t?keticinin bu maddede yer alan se?imlik haklar?ndan dolay? m?teselsilen sorumludur. Ay?pl? mal?n neden oldu?u zarardan dolay? birden fazla kimse sorumlu oldu?u takdirde bunlar m?teselsilen sorumludurlar. Sat?lan mal?n ay?pl? oldu?unun bilinmemesi bu sorumlulu?u ortadan kald?rmaz. (De?i?ik 3. f?kra: 5582 - 21.2.2007 / m.22) ?malat??-?retici, sat?c?, bayi, acente, ithalat?? ve 10 uncu maddenin be?inci f?kras?na veya 10/B maddesinin dokuzuncu f?kras?na g?re kredi veren, ay?pl? maldan ve t?keticinin bu maddede yer alan se?imlik haklar?ndan dolay? m?teselsilen sorumludur. 10/B maddesinin dokuzuncu f?kras?na g?re kredi veren konut finansman? kurulu?unun sorumlulu?u teslim tarihinden itibaren 1 y?l s?re ve kulland?rd??? kredi miktar? ile s?n?rl?d?r. Konut finansman? kurulu?lar? taraf?ndan 10/B maddesinin dokuzuncu f?kras?na g?re verilen kredilerin devrolmas? halinde dahi, kredi veren konut finansman? kurulu?unun sorumlulu?u devam eder. Krediyi devralan kurulu? bu madde kapsam?nda sorumlu olmaz. Ay?pl? mal?n neden oldu?u zarardan dolay? birden fazla kimse sorumlu oldu?u takdirde bunlar m?teselsilen sorumludurlar. Sat?lan mal?n ay?pl? oldu?unun bilinmemesi bu sorumlulu?u ortadan kald?rmaz.

Bu madde ile ay?ba kar?? sorumlu tutulanlar, ay?ba kar?? daha uzun bir s?re ile sorumluluk ?stlenmemi?lerse, ay?pl? maldan sorumluluk, ay?p daha sonra ortaya ??km?? olsa bile mal?n t?keticiye teslimi tarihinden itibaren iki y?ll?k zamana??m?na tabidir. Bu s?re konut ve tatil ama?l? ta??nmaz mallarda be? y?ld?r. Ay?pl? mal?n neden oldu?u her t?rl? zararlardan dolay? yap?lacak talepler ise ?? y?ll?k zamana??m?na tabidir. Bu talepler zarara sebep olan mal?n piyasaya s?r?ld??? g?nden ba?layarak on y?l sonra ortadan kalkar. Ancak, sat?lan mal?n ay?b?, t?keticiden sat?c?n?n a??r kusuru veya hile ile gizlenmi?se zamana??m? s?resinden yararlan?lamaz.

Ay?pl? mal?n neden oldu?u zararlardan sorumlulu?a ili?kin h?k?mler d???nda, ay?pl? oldu?u bilinerek sat?n al?nan mallar hakk?nda yukar?daki h?k?mler uygulanmaz.

Sat??a sunulacak ay?pl? mal ?zerine ya da ambalaj?na, imalat?? veya sat?c? taraf?ndan t?keticinin kolayl?kla okuyabilece?i ?ekilde "?z?rl?d?r" ibaresini i?eren bir etiket konulmas? zorunludur. Yaln?zca ay?pl? mal sat?lan veya bir kat ya da reyon gibi bir b?l?m? s?rekli olarak ay?pl? mal sat???na, t?keticinin bilebilece?i ?ekilde tahsis edilmi? yerlerde bu etiketin konulma zorunlulu?u yoktur. Mal?n ay?pl? oldu?u hususu, t?keticiye verilen fatura, fi? veya sat?? belgesi ?zerinde g?sterilir.

G?venli olmayan mallar, piyasaya ?z?rl?d?r etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ?r?nlere, 4703 say?l? ?r?nlere ?li?kin Teknik Mevzuat?n Haz?rlanmas? ve Uygulanmas?na Dair Kanun h?k?mleri uygulan?r.

Bu h?k?mler, mal sat???na ili?kin her t?rl? t?ketici i?leminde de uygulan?r.

AYIPLI H?ZMET

MADDE 4/A.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.5 - Y?r?rl?k m.38)
Sa?lay?c? taraf?ndan bildirilen reklam ve ilanlar?nda veya standard?nda veya teknik kural?nda tespit edilen nitelik veya niteli?i etkileyen niceli?ine ayk?r? olan ya da yararlanma amac? bak?m?ndan de?erini veya t?keticinin ondan bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler i?eren hizmetler, ay?pl? hizmet olarak kabul edilir.

T?ketici, hizmetin ifa edildi?i tarihten itibaren otuz g?n i?erisinde bu ay?b? sa?lay?c?ya bildirmekle y?k?ml?d?r. T?ketici bu durumda, s?zle?meden d?nme, hizmetin yeniden g?r?lmesi veya ay?p oran?nda bedel indirimi haklar?na sahiptir. T?keticinin s?zle?meyi sona erdirmesi, durumun gere?i olarak hakl? g?r?lemiyorsa, bedelden indirim ile yetinilir. T?ketici, bu se?imlik haklar?ndan biri ile birlikte 4 ?nc? maddede belirtilen ?artlar ?er?evesinde tazminat da isteyebilir. Sa?lay?c?, t?keticinin se?ti?i bu talebi yerine getirmekle y?k?ml?d?r.

Sa?lay?c?, bayi, acente ve 10 uncu maddenin be?inci f?kras?na g?re kredi veren, ay?pl? hizmetten ve ay?pl? hizmetin neden oldu?u her t?rl? zarardan ve t?keticinin bu maddede yer alan se?imlik haklar?ndan dolay? m?teselsilen sorumludur. Sunulan hizmetin ay?pl? oldu?unun bilinmemesi bu sorumlulu?u ortadan kald?rmaz.

Daha uzun bir s?re i?in garanti verilmemi? ise, ay?p daha sonra ortaya ??km?? olsa bile ay?pl? hizmetten dolay? yap?lacak talepler hizmetin ifas?ndan itibaren iki y?ll?k zamana??m?na tabidir. Ay?pl? hizmetin neden oldu?u her t?rl? zararlardan dolay? yap?lacak talepler ise ?? y?ll?k zamana??m?na tabidir. Ancak, sunulan hizmetin ay?b?, t?keticiden sa?lay?c?n?n a??r kusuru veya hile ile gizlenmi?se zamana??m? s?resinden yararlan?lamaz.

Ay?pl? hizmetin neden oldu?u zararlardan sorumlulu?a ili?kin h?k?mler d???nda, ay?pl? oldu?u bilinerek edinilen hizmetler hakk?nda yukar?daki h?k?mler uygulanmaz.

Bu h?k?mler, hizmet sa?lamaya ili?kin her t?rl? t?ketici i?leminde de uygulan?r.

SATI?TAN KA?INMA

MADDE 5 -
?zerinde "numunedir" veya "sat?l?k de?ildir" ibaresi bulunmayan bir mal?n; ticari bir kurulu?un vitrininde, raf?nda veya a??k?a g?r?lebilir herhangi bir yerinde te?hir edilmesi, onun stokta bulundu?u anlam?na gelir. Sat?c? te?hir etti?i mallar?n sat???ndan ka??namaz. Sat?lmad??? halde sat?lm?? gibi g?steremez. Hizmetlerin sat???ndan da hakl? bir sebep olmaks?z?n ka??n?lamaz.

Sat?c? bir mal veya hizmetin sat???n?, o mal veya hizmetin kendisi taraf?ndan belirlenen miktar, say?, ebat veya s?resi kadar sat?n al?nmas? ya da ba?ka bir mal?n veya hizmetin sat?n al?nmas? ko?uluna ba?l? k?lamaz.

Mal?n ya da hizmetin belli miktar, say?, ebat ya da s?re ko?uluyla sat?lmas?, team?l, ticarî ?rf veya adetten ise, ???nc? f?kra h?km? uygulanmaz.

MADDE 5.- (De?i?ik: 4822 - 6.3.2003 / m.6 - Y?r?rl?k m.38) ?zerinde "numunedir" veya "sat?l?k de?ildir" ibaresi bulunmayan bir mal?n; ticari bir kurulu?un vitrininde, raf?nda veya a??k?a g?r?lebilir herhangi bir yerinde te?hir edilmesi halinde sat?c? bu mallar?n sat???ndan ka??namaz.

Hizmet sa?lamada da hakl? bir sebep olmaks?z?n ka??n?lamaz.

Aksine bir team?l, ticari ?rf veya adet yoksa, sat?c? bir mal veya hizmetin sat???n? o mal veya hizmetin kendisi taraf?ndan belirlenen miktar, say? veya ebat gibi ko?ullara ya da ba?ka bir mal veya hizmetin sat?n al?nmas?na ba?l? k?lamaz.

Di?er mal sat??? ve hizmet sa?lama s?zle?melerinde de bu h?k?m uygulan?r.

TAKS?TL? SATI?LAR

MADDE 6 -
Taksitli sat??larda; t?ketici, bor?land??? toplam miktar? ?nceden ?deme hakk?na sahiptir. T?ketici ayn? zamanda, bir taksit miktar?ndan az olmamak ?art?yla bir veya birden fazla taksit ?demesinde bulunabilir. Her iki durumda da sat?c?, ?denen miktara g?re gerekli faiz indirimini yapmakla y?k?ml?d?r.

Sat?c?, taksitlerden birinin veya birka??n?n ?denmemesi halinde kalan borcun t?m?n?n ifas?n? talep etme hakk?n? sakl? tutmu?sa, bu hak; ancak sat?c?n?n b?t?n edimlerini ifa etmi? olmas? durumunda ve t?keticinin ifa edilmemi? bir ediminin ?zerinden en az d?rt hafta ge?mi? olmas? ve sat?c?n?n en az bir haftal?k bir s?re vererek muacceliyet uyar?s?nda bulunmas? ko?ullar?yla kullan?labilir. Taraflarca belirlenen ve t?keticiye yaz?l? olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam sat?? fiyat? hi?bir ?ekilde art?r?lamaz.

Taksitli sat??larda sat?c?, a?a??daki bilgileri yaz?l? olarak bildirmek ve taraflar aras?nda aktedilen s?zle?menin bir n?shas?n? t?keticiye vermek zorundad?r.

a) Mal ve hizmetlerin pe?in sat?? fiyat?,

b) Vadeye g?re faiz ile birlikte ?denecek toplam sat?? fiyat?,

c) Faiz miktar?, faizin hesapland??? y?ll?k oran ve gecikme faizi oran?,

d) ?n ?deme tutar?,

e) ?deme plan?,

S?ZLE?MEDEK? HAKSIZ ?ARTLAR

MADDE 6.- (De?i?ik madde ve ba?l???: 4822 - 6.3.2003 / m.7 - Y?r?rl?k m.38)
Sat?c? veya sa?lay?c?n?n t?keticiyle m?zakere etmeden, tek tarafl? olarak s?zle?meye koydu?u, taraflar?n s?zle?meden do?an hak ve y?k?ml?l?klerinde iyi niyet kural?na ayk?r? d??ecek bi?imde t?ketici aleyhine dengesizli?e neden olan s?zle?me ko?ullar? haks?z ?artt?r.

Taraflardan birini t?keticinin olu?turdu?u her t?rl? s?zle?mede yer alan haks?z ?artlar t?ketici i?in ba?lay?c? de?ildir.

E?er bir s?zle?me ?art? ?nceden haz?rlanm??sa ve ?zellikle standart s?zle?mede yer almas? nedeniyle t?ketici i?eri?ine etki edememi?se, o s?zle?me ?art?n?n t?keticiyle m?zakere edilmedi?i kabul edilir.

S?zle?menin b?t?n olarak de?erlendirilmesinden, standart s?zle?me oldu?u sonucuna var?l?rsa, bu s?zle?medeki bir ?art?n belirli unsurlar?n?n veya m?nferit bir h?km?n?n m?zakere edilmi? olmas?, s?zle?menin kalan k?sm?na bu maddenin uygulanmas?n? engellemez.

Bir sat?c? veya sa?lay?c?, bir standart ?art?n m?nferiden tart???ld???n? ileri s?r?yorsa, bunu ispat y?k? ona aittir.

6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yaz?l? olarak d?zenlenmesi ?ng?r?len t?ketici s?zle?meleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle d?zenlenir ve s?zle?mede bulunmas? gereken ?artlardan bir veya birka??n?n bulunmamas? durumunda eksiklik s?zle?menin ge?erlili?ini etkilemez. Bu eksiklik sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan derhal giderilir.

Bakanl?k standart s?zle?melerde yer alan haks?z ?artlar?n tespit edilmesine ve bunlar?n s?zle?me metninden ??kart?lmas?n?n sa?lanmas?na ili?kin usul ve esaslar? belirler.

TAKS?TLE SATI?

MADDE 6/A.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.8 - Y?r?rl?k m.38)
Taksitle sat??, sat?m bedelinin en az iki taksitle ?dendi?i ve mal?n veya hizmetin s?zle?menin d?zenlendi?i anda teslim veya ifa edildi?i sat?m t?r?d?r.

Taksitle sat?? s?zle?mesinin yaz?l? ?ekilde yap?lmas? zorunludur. S?zle?mede bulunmas? gereken asgari ko?ullar a?a??da g?sterilmi?tir:

a) T?keticinin ve sat?c? veya sa?lay?c?n?n isim, unvan, a??k adresleri ve varsa eri?im bilgileri,

b) Mal?n veya hizmetin T?rk Liras? olarak vergiler dahil pe?in sat?? fiyat?,

c) Vadeye g?re faiz ile birlikte ?denecek T?rk Liras? olarak toplam sat?? fiyat?,

d) Faiz miktar?, faizin hesapland??? y?ll?k oran ve s?zle?mede belirlenen faiz oran?n?n y?zde otuz fazlas?n? ge?memek ?zere gecikme faizi oran?,

e) Pe?inat tutar?,

f) ?deme plan?,

g) Bor?lunun temerr?de d??mesinin hukuki sonu?lar?.

Sat?c? veya sa?lay?c?, bu bilgilerin s?zle?mede yer almas?n? sa?lamak ve taraflar aras?nda akdedilen s?zle?menin bir n?shas?n? t?keticiye vermekle y?k?ml?d?r. S?zle?meden ayr? olarak k?ymetli evrak niteli?inde senet d?zenlenecekse, bu senet, her bir taksit ?demesi i?in ayr? ayr? olacak ?ekilde ve sadece nama yaz?l? olarak d?zenlenir. Aksi takdirde, kambiyo senedi ge?ersizdir. Taksitle sat??larda; t?ketici, bor?land??? toplam miktar? ?nceden ?deme hakk?na sahiptir. T?ketici ayn? zamanda, bir taksit miktar?ndan az olmamak ?art?yla bir veya birden fazla taksit ?demesinde bulunabilir. Her iki durumda da sat?c?, ?denen miktara g?re gerekli faiz indirimini yapmakla y?k?ml?d?r.

Sat?c? veya sa?lay?c?, taksitlerden birinin veya birka??n?n ?denmemesi halinde kalan borcun t?m?n?n ifas?n? talep etme hakk?n? sakl? tutmu?sa, bu hak; ancak sat?c?n?n veya sa?lay?c?n?n b?t?n edimlerini ifa etmi? olmas? durumunda ve t?keticinin birbirini izleyen en az iki taksidi ?demede temerr?de d??mesi ve ?denmeyen taksit toplam?n?n sat?? bedelinin en az onda biri olmas? halinde kullan?labilir. Ancak sat?c?n?n veya sa?lay?c?n?n bu hakk?n? kullanabilmesi i?in en az bir hafta s?re vererek muacceliyet uyar?s?nda bulunmas? gerekir.

S?zle?me ?artlar? t?ketici aleyhine hi?bir ?ekilde de?i?tirilemez.

DEVRE TAT?L

MADDE 6/B.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.9 - Y?r?rl?k m.38)
Devre tatil s?zle?meleri, en az ?? y?l s?re i?in yap?lan ve bu s?re zarf?nda y?l i?inde, belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir d?nem i?in bir veya daha fazla say?daki ta??nmaz?n kullan?m hakk?n?n devri ya da devri taahh?d?n? i?eren ve bir n?shas?n?n t?keticiye verilmesi zorunlu, yaz?l? s?zle?me ya da s?zle?meler grubudur.

Devre tatil s?zle?melerine ili?kin usul ve esaslar? Bakanl?k belirler.

PAKET TUR

MADDE 6/C.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.10 - Y?r?rl?k m.38)
Paket tur s?zle?meleri; ula?t?rma, konaklama ve bunlara yard?mc? say?lmayan di?er turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her ?eyin dahil oldu?u fiyatla sat?lan veya sat?? taahh?d? yap?lan ve hizmeti yirmid?rt saatten uzun bir s?reyi kapsayan veya gecelik konaklamay? i?eren ve bir n?shas?n?n t?keticiye verilmesi zorunlu, ?nceden d?zenlenmi? yaz?l? s?zle?melerdir.

Paket tur s?zle?melerine ili?kin usul ve esaslar? Bakanl?k belirler.

KAMPANYALI SATI?LAR

MADDE 7.-
Gazete, radyo, televizyon ilan? vesair yollarla halka duyurularak d?zenlenen kampanyalara i?tirak?i kabul etmek suretiyle ve mal?n veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi vaadiyle yap?lan sat??larda, ilan ve taahh?t edilen mal ve hizmetlerin teslimat?n?n zaman?nda yap?lmamas?, fiyat, nitelik ve miktar?nda anla?malara ayk?r? davran?lmas? durumunda, sat?c?, bayi, acente, temsilci, imalat??-?retici ve ithalat?? m??tereken ve m?teselsilen sorumludur.

Kampanyal? sat?? olarak nitelendirilemeyen ancak, mal?n veya hizmetin bilahare teslim veya yerine getirilmesi ko?uluyla yap?lan her t?rl? sat??lar da birinci f?kra h?km?ne tabidir.

Kampanyal? sat??larda sat?c?, 6 nc? maddenin ???nc? f?kras?nda belirtilen bilgilere ek olarak, "kampanya biti? tarihi" ve "mal?n ya da hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve ?ekline" ili?kin bilgileri de yaz?l? olarak vermekle y?k?ml?d?r.

Taksitle yap?lan kampanyal? sat??larda, 6 nc? maddenin birinci ve ikinci f?kra h?k?mleri de uygulan?r.

MADDE 7.- (De?i?ik: 4822 - 6.3.2003 / m.11 - Y?r?rl?k m.38) Kampanyal? sat??, gazete, radyo, televizyon ilan? ve benzeri yollarla t?keticiye duyurularak d?zenlenen kampanyalara i?tirak?i kabul edilmesi ve mal?n veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yap?lan sat?md?r.

Kampanyal? sat??lar Bakanl???n izni ile yap?l?r. Bakanl?k hangi t?r sat??lar?n izne tabi olaca??n?, ?n ?deme, taksit miktar?, teslim s?resi, ?retici firma garantisi, yat?r?lacak teminat ile kampanyal? sat??larda uyulmas? gereken usul ve esaslar? tespit eder.

?lan ve taahh?t edilen mal veya hizmetin teslimat?n?n veya ifas?n?n hi? ya da gere?i gibi yap?lmamas? durumunda, sat?c?, sa?lay?c?, bayi, acente, imalat??-?retici, ithalat?? ve 10 uncu maddenin be?inci f?kras?na g?re kredi veren m?teselsilen sorumludur. (De?i?ik 3. f?kra: 5582 - 21.2.2007 / m.23) ?lan ve taahh?t edilen mal veya hizmetin teslimat?n?n veya ifas?n?n hi? ya da gere?i gibi yap?lmamas? durumunda, sat?c?, sa?lay?c?, bayi, acente, imalat??-?retici, ithalat?? ve 10 uncu maddenin be?inci f?kras?na g?re kredi veren m?teselsilen sorumludur. ?lan ve taahh?t edilen konutun teslimat?n?n hi?, gere?i gibi ya da zaman?nda yap?lmamas? durumunda, 10/B maddesinin dokuzuncu f?kras?na g?re kredi veren konut finansman? kurulu?u, sat?c?, sa?lay?c?, bayi, acente, imalat??-?retici, ithalat?? ile birlikte, kulland?rd??? kredi miktar? kadar m?teselsilen sorumludur. Konut finansman? kurulu?lar? taraf?ndan 10/B maddesinin dokuzuncu f?kras?na g?re verilen kredilerin devrolmas? halinde dahi, kredi veren konut finansman? kurulu?unun sorumlulu?u devam eder. Krediyi devralan kurulu? bu madde kapsam?nda sorumlu olmaz.

T?ketici kampanyadan ayr?lmaya karar verdikten sonra kampanyay? d?zenleyen, mal veya hizmetin t?keticiye teslim tarihini ge?memek ?art?yla t?keticinin o ana kadar ?dedi?i t?m bedeli ?demekle y?k?ml?d?r.

Kampanyay? d?zenleyen, kampanyal? sat??larda d?zenlenecek yaz?l? s?zle?mede, 6/A maddesinin ikinci f?kras?nda belirtilen bilgilere ek olarak "kampanya biti? tarihi" ve "mal veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve ?ekli"ne ili?kin bilgileri de i?eren s?zle?menin bir n?shas?n? t?keticiye vermek zorundad?r.

S?zle?mede aksi kararla?t?r?lmad?k?a, ?n ?deme tutar?, mal veya hizmetin sat?? bedelinin y?zde k?rk?ndan fazla olamaz.

Kampanyal? sat??larda mal?n teslim ya da hizmetin ifa s?resi on iki ay? a?amaz. Konut ve tatil ama?l? ta??nmaz mallar i?in bu s?re otuz ayd?r.

T?keticinin ?demeye ili?kin t?m edimlerini yerine getirmesi durumunda, mal?n teslimi ya da hizmetin ifas?, ?demenin bitimini takiben en ge? bir ay i?inde yap?lmak zorundad?r. Kampanyal? taksitle sat??larda 6/A maddesi h?k?mleri de uygulan?r.

KAPIDAN SATI?LAR

MADDE 8-
Kap?dan sat??lar; i?yeri, fuar, panay?r gibi sat?? mekanlar? d???nda, ?nceden mutabakat olmaks?z?n yap?lan de?eri 53,079,000.- (elli??milyonyetmi?dokuzbin) (*) T?rk Liras?n? a?an, tecr?be ve muayene ko?ullu sat??lard?r.

______
(*) Madde 8 in 1. f?kras?ndaki parasal s?n?r, 14.12.2002 tarih ve 24963 say?l? R.G.'de yay?mlanan, Sanayi ve Ticaret Bakanl???n?n TRKGM - 2002/7 say?l? tebli?i ile 1.1.2003'den ge?erli olmak ?zere 53,079,000.- (elli??milyonyetmi?dokuzbin) TL. olarak tespit edilmi? ve metne i?lenmi?tir.
______


Bu t?r sat??larda; t?ketici, yedi g?nl?k tecr?be ve muayene s?resi sonuna kadar mal? kabul veya hi?bir gerek?e g?stermeden, reddetmekte serbesttir. Sat?c? alm?? oldu?u bedeli, k?ymetli evrak? ve t?keticiyi bu hukukî i?lemden dolay? bor? alt?na sokan her t?rl? belgeyi, cayma bildiriminin kendisine iadeli taahh?tl? mektup ya da noter arac?l??? ile ula?mas? veya bizzat teslim edilmesi tarihinden itibaren 10 g?n i?erisinde t?keticiye iade etmekle ve 20 g?n i?erisinde de mal? geri almakla y?k?ml?d?r.

T?ketici, mal? kendisine teslim an?ndaki durumu ile geri vermekle ve kullan?m s?z konusu ise, kullanma dolay?s?yla mal?n ticarî de?erindeki kayb? tazminle y?k?ml?d?r. Mal?n t?keticinin zilyedinde bulunmas?, ba?l? ba??na bir de?er azalmas?n? ifade etmez.

Mal veya hizmetin iadesi imkâns?zla?m?? veya iade amaca ayk?r? hale gelmi?se t?ketici, bu mal veya hizmetten sa?lad??? fayda kadar bir bedeli sat?c?ya ?demekle y?k?ml?d?r.

Sat?c?n?n mal veya hizmeti i?yeri d???nda sat??a sunmas?, team?l, ticarî ?rf veya adetten ise, bu madde uygulanmaz.

Taksitle yap?lan kap?dan sat??larda, ayr?ca 6 nc? madde h?k?mleri de uygulan?r.

Birinci f?krada belirtilen 1.000.000 liral?k de?er, her y?l?n Ekim ay? sonunda Devlet ?statistik Enstit?s?'n?n Toptan E?ya Fiyatlar? Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat art??? oran?nda artar. Bu durum, Bakanl?k?a her y?l Aral?k ay? i?inde Resmî Gazetede ilan edilir.

MADDE 8.- (De?i?ik: 4822 - 6.3.2003 / m.12 - Y?r?rl?k m.38) Kap?dan sat??; i?yeri, fuar, panay?r gibi sat?? mekanlar? d???nda yap?lan sat?mlard?r.

Bakanl?k, kap?dan sat?? yapacaklarda aran?lacak nitelikleri, bu Kanuna tabi olan ve olmayan kap?dan sat??lar? ve kap?dan sat??lara ili?kin uygulama usul ve esaslar?n? belirler.

Bu t?r sat??larda; t?ketici, teslim ald??? tarihten itibaren yedi g?n i?inde mal? kabul etmekte veya hi?bir gerek?e g?stermeden ve hi?bir y?k?ml?l?k alt?na girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin sat?m?nda ise bu s?re, s?zle?menin imzaland??? tarihten itibaren ba?lar. Bu s?re dolmadan sat?c? veya sa?lay?c?, kap?dan sat?? i?lemine konu mal veya hizmet kar??l???nda t?keticiden herhangi bir isim alt?nda ?deme yapmas?n? veya bor? alt?na sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Sat?c?, cayma bildirimi kendisine ula?t??? andan itibaren yirmi g?n i?erisinde mal? geri almakla y?k?ml?d?r.

T?ketici, mal?n mutat kullan?m? sebebiyle meydana gelen de?i?iklik ve bozulmalar?ndan sorumlu de?ildir.

Taksitle yap?lan kap?dan sat??larda 6/A maddesi, kampanyal? kap?dan sat??larda 7 nci madde h?k?mleri ayr?ca uygulan?r.

KAPIDAN SATI?LARDA SATICININ Y?K?ML?L???

MADDE 9 -
Kap?dan sat??larda sat?c?, haz?rlad??? s?zle?me, fatura veya tesell?m makbuzu ile birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle yaz?lm?? "T?keticinin hi?bir hukukî ve cezaî sorumluluk ?stlenmeksizin ve hi?bir gerek?e g?stermeksizin yedi g?n i?erisinde mal? reddederek al?m-sat?m i?leminden cayma hakk?n?n var oldu?unu ve cayma ihbar?n?n sat?c?ya bildirimi tarihinden itibaren on g?n i?inde de t?keticinin vermi? oldu?u bedelin, k?ymetli evrak?n ve t?keticiyi bu hukukî i?lemden dolay? bor? alt?na sokan her t?rl? belgenin sat?c? taraf?ndan iade edilece?ini " bildiren bir belgeyi; sahip oldu?u haklar?n kendisine anlat?ld???n?, cayma hakk?n? a??klayan belgenin kendisine teslim edilip sat?c?n?n a??k adresinin bildirilmi? oldu?unu beyan eden ve t?ketici taraf?ndan da imzalanm?? olan bir tutanak kar??l???nda t?keticiye vermekle y?k?ml?d?r.

Sat?c? t?keticiden alm?? oldu?u imzal? belgeyi bir uyu?mazl?k halinde mahkemeye ibraz etmekle y?k?ml?d?r. Sat?c?n?n bu belgeyi ibraz edememesi ya da ibraz etmemesi halinde, sat?c?n?n bu belgede belirtilmi? olan bor?lar?n? yerine getirmemi? oldu?u kabul edilir.

KAPIDAN SATI?LARDA SATICININ VE SA?LAYICININ Y?K?ML?L???

MADDE 9.- (De?i?ik madde ve ba?l???: 4822 - 6.3.2003 / m.13 - Y?r?rl?k m.38)
Kap?dan sat?? s?zle?melerinde, s?zle?mede bulunmas? gereken di?er unsurlara ilave olarak mal veya hizmetin nitelik ve niceli?ine ili?kin a??klay?c? bilgiler, cayma bildiriminin yap?laca?? a??k adres ve en az on alt? punto ve koyu siyah harflerle yaz?lm?? a?a??daki ibare yer almak zorundad?r:

T?keticinin hi?bir hukuki ve cezai sorumluluk ?stlenmeksizin ve hi?bir gerek?e g?stermeksizin teslim ald??? veya s?zle?menin imzaland??? tarihten itibaren yedi g?n i?erisinde mal? veya hizmeti reddederek s?zle?meden cayma hakk?n?n var oldu?unu ve cayma bildiriminin sat?c?/sa?lay?c?ya ula?mas? tarihinden itibaren mal? geri almay? taahh?t ederiz.

T?ketici, sahip oldu?u haklar?n?n da yaz?l? bulundu?u s?zle?meyi imzalar ve kendi el yaz?s? ile tarihini yazar. Sat?c? veya sa?lay?c?, bu bilgilerin s?zle?mede yer almas?n? sa?lamak ve taraflar aras?nda akdedilen s?zle?menin bir n?shas?n? t?keticiye vermekle y?k?ml?d?r.

Bu madde h?k?mlerine g?re d?zenlenmi? bir s?zle?menin ve mal?n t?keticiye teslim edildi?ini ispat sat?c?ya veya sa?lay?c?ya aittir. Aksi takdirde, t?ketici cayma hakk?n? kullanmak i?in yedi g?nl?k s?re ile ba?l? de?ildir.

MESAFEL? S?ZLE?MELER

MADDE 9/A.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.14 - Y?r?rl?k m.38)
Mesafeli s?zle?meler; yaz?l?, g?rsel, telefon ve elektronik ortamda veya di?er ileti?im ara?lar? kullan?larak ve t?keticilerle kar?? kar??ya gelinmeksizin yap?lan ve mal?n veya hizmetin t?keticiye an?nda veya sonradan teslimi veya ifas? kararla?t?r?lan s?zle?melerdir.

Mesafeli sat?? s?zle?mesinin akdinden ?nce, ayr?nt?lar? Bakanl?k?a ??kar?lacak tebli?le belirlenecek bilgilerin t?keticiye verilmesi zorunludur. T?ketici, bu bilgileri edindi?ini yaz?l? olarak teyit etmedik?e s?zle?me akdedilemez. Elektronik ortamda yap?lan s?zle?melerde teyit i?lemi, yine elektronik ortamda yap?l?r.

Sat?c? ve sa?lay?c?, t?keticinin sipari?i kendisine ula?t??? andan itibaren otuz g?n i?erisinde edimini yerine getirir. Bu s?re, t?keticiye daha ?nceden yaz?l? olarak bildirilmek ko?uluyla en fazla on g?n uzat?labilir.

Sat?c? veya sa?lay?c? elektronik ortamda t?keticiye teslim edilen gayri maddi mallar?n veya sunulan hizmetlerin teslimat?n?n ay?ps?z olarak yap?ld???n? ispatla y?k?ml?d?r.

Cayma hakk? s?resince s?zle?meye konu olan mal veya hizmet kar??l???nda t?keticiden herhangi bir isim alt?nda ?deme yapmas?n?n veya bor? alt?na sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyece?ine ili?kin h?k?mler d???nda kap?dan sat??lara ili?kin h?k?mler mesafeli s?zle?melere de uygulan?r.

Sat?c? veya sa?lay?c? cayma bildiriminin kendisine ula?t??? tarihten itibaren on g?n i?inde alm?? oldu?u bedeli, k?ymetli evrak? ve t?keticiyi bu hukuki i?lemden dolay? bor? alt?na sokan her t?rl? belgeyi iade etmek ve yirmi g?n i?erisinde de mal? geri almakla y?k?ml?d?r.

T?KET?C? KRED?S?

MADDE 10 -
T?keticilerin banka veya benzeri finans kurumlar?na bir mal veya hizmeti sat?n almak amac?yla t?ketici kredisi almak i?in ba?vurmalar? durumunda banka veya finansman kurulu?lar? ile t?keticileri aras?nda yaz?l? bir s?zle?menin yap?lmas? ve bu s?zle?menin bir n?shas?n?n da t?keticiye verilmesi zorunludur. Taraflar aras?nda akdedilen s?zle?mede ?ng?r?len kredi ?artlar?, s?zle?me s?resi i?erisinde t?ketici aleyhine de?i?tirilemez. S?zle?mede;

a) Faizin hesapland??? y?ll?k oran,

b) ?deme tarihleri, anapara, faiz, fon ve di?er masraflar?n ayr? ayr? belirtildi?i ?deme plan?,

c) T?ketici kredisi tutar?,

d) Faiz ve di?er unsurlarla birlikte toplam bor? tutar?,

e) ?stenecek teminatlar,

f) Gecikme faizi oran?,

g) Bor?lunun temerr?de d??mesinin hukukî sonu?lar?,

h) Kredinin vadesinden ?nce kapat?lmas?na ili?kin ?artlar,

Aran?r.

T?ketici, banka veya finans kurumlar?na bor?land??? toplam miktar? ?nceden ?deyebilece?i gibi ayn? zamanda vadesi gelmemi? bir ya da birden ?ok taksit ?demesinde de bulunabilir. Her iki durumda da banka veya finans kurumlar?, ?denen miktara g?re gerekli faiz, komisyon indirimini yapmakla y?k?ml?d?rler. Banka veya finans kurumlar?n?n, t?ketici kredisini, belirli bir mal veya hizmetin sat?n al?nmas? ya da belirli bir sat?c? ile yap?lacak hukukî i?lem ko?ulu ile vermeleri durumunda bunlar, sat?lan mal?n ay?b?ndan ?t?r? t?keticiye kar?? sat?c? ile m??tereken ve m?teselsilen sorumlu olurlar.

MADDE 10.- (De?i?ik: 4822 - 6.3.2003 / m.15 - Y?r?rl?k m.38) T?ketici kredisi, t?keticilerin bir mal veya hizmet edinmek amac?yla kredi verenden nakit olarak ald?klar? kredidir. T?ketici kredisi s?zle?mesinin yaz?l? olarak yap?lmas? ve bu s?zle?menin bir n?shas?n?n t?keticiye verilmesi zorunludur. Taraflar aras?nda akdedilen s?zle?mede ?ng?r?len kredi ?artlar?, s?zle?me s?resi i?erisinde t?ketici aleyhine de?i?tirilemez.

S?zle?mede;

a) T?ketici kredisi tutar?,

b) Faiz ve di?er unsurlarla birlikte toplam bor? tutar?,

c) Faizin hesapland??? y?ll?k oran,

d) ?deme tarihleri, anapara, faiz, fon ve di?er masraflar?n ayr? ayr? belirtildi?i ?deme plan?,

e) ?stenecek teminatlar,

f) Akdi faiz oran?n?n y?zde otuz fazlas?n? ge?memek ?zere gecikme faizi oran?,

g) Bor?lunun temerr?de d??mesinin hukuki sonu?lar?,

h) Kredinin vadesinden ?nce kapat?lmas?na ili?kin ?artlar,

?) Kredinin yabanc? para birimi cinsinden kulland?r?lmas? durumunda, geri ?demeye ili?kin taksitlerin ve toplam kredi tutar?n?n hesaplanmas?nda, hangi tarihteki kurun dikkate al?naca??na ili?kin ?artlar,

Yer al?r.

Kredi veren, taksitlerden birinin veya birka??n?n ?denmemesi halinde kalan borcun t?m?n?n ifas?n? talep etme hakk?n? sakl? tutmu?sa, bu hak; ancak kredi verenin b?t?n edimlerini ifa etmi? olmas? durumunda ve t?keticinin birbirini izleyen en az iki taksidi ?demede temerr?de d??mesi halinde kullan?labilir. Ancak kredi verenin bu hakk?n? kullanabilmesi i?in en az bir hafta s?re vererek muacceliyet uyar?s?nda bulunmas? gerekir. T?ketici kredisinin teminat? olarak ?ahsi teminat verildi?i hallerde, kredi veren, as?l bor?luya ba?vurmadan, kefilden borcun ifas?n? isteyemez.

T?ketici, kredi verene bor?land??? toplam miktar? ?nceden ?deyebilece?i gibi ayn? zamanda vadesi gelmemi? bir ya da birden ?ok taksit ?demesinde de bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren, ?denen miktara g?re gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla y?k?ml?d?r. Bakanl?k ?denen miktara g?re gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne oranda yap?laca??n?n usul ve esaslar?n? belirler.

Kredi verenin, t?ketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet sat?n al?nmas? ya da belirli bir sat?c? veya sa?lay?c? ile yap?lacak sat?? s?zle?mesi ?art? ile vermesi durumunda sat?lan mal?n veya hizmetin hi? ya da zaman?nda teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren t?keticiye kar?? sat?c? veya sa?lay?c? ile birlikte m?teselsilen sorumlu olur.

Kredi verenin ?demeleri bir k?ymetli evraka ba?lamas? ya da krediyi k?ymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat alt?na almas? yasakt?r. Bu yasa?a ra?men t?keticiden bir k?ymetli evrak al?nacak olursa, t?ketici bu k?ymetli evrak? kredi verenden geri istemek hakk?na sahiptir. Ayr?ca, kredi veren k?ymetli evrak?n ciro edilmesi sebebiyle t?keticinin u?rad??? zarar? tazmin etmekle y?k?ml?d?r.

KRED? KARTLARI

MADDE 10/A.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.16 - Y?r?rl?k m.38)
Kredi kart? ile mal veya hizmet al?m? sonucu nakdi krediye d?n??en veya kredi kart? ile nakit ?ekim suretiyle kullan?lan krediler de 10 uncu madde h?k?mlerine tabidir. Ancak, bu t?r krediler hakk?nda 10 uncu maddenin ikinci f?kras?n?n (a), (b), (h) ve (?) bentleri ile d?rd?nc? f?kra h?km? uygulanmaz.

Kredi veren taraf?ndan t?keticiye g?nderilen d?nemsel hesap ?zetleri, 10 uncu maddenin ikinci f?kras?n?n (d) bendinde ?ng?r?len ?deme plan? h?km?ndedir. D?nemsel hesap ?zetinde yer alan asgari ?deme tutar?n?n vadesinde ?denmemesi halinde; t?ketici, 10 uncu maddenin (f) bendinde yer alan gecikme faizi d???nda herhangi bir isim alt?nda y?k?ml?l?k alt?na sokulamaz.

Kredi veren faiz art?r?m?n? otuz g?n ?nceden t?keticiye bildirmek zorundad?r. Kredi veren taraf?ndan art?r?lan faiz oran? geriye d?n?k olarak uygulanamaz. T?ketici bildirim tarihinden itibaren en ge? altm?? g?n i?inde t?m borcu ?deyip kredi kullanmaya son verdi?i takdirde faiz art???ndan etkilenmez.

Mal veya hizmetin kredi kart? ile sat?n al?nd??? durumlarda, sat?c? veya sa?lay?c?, t?keticiden komisyon veya benzeri bir isim alt?nda ilave ?demede bulunmas?n? isteyemez.

Konut Finansman? S?zle?meleri

MADDE 10/B.- (Ek: 5582 - 21.2.2007 / m.24)
Konut finansman? kurulu?lar? t?keticilere s?zle?me ?ncesinde kredi veya finansal kiralama i?lemleri ile ilgili genel bilgiler vermek ve t?keticiye teklif ettikleri kredi veya finansal kiralama s?zle?mesinin ko?ullar?n? i?eren S?zle?me ?ncesi Bilgi Formu vermek zorundad?r. T?ketici teklifi kabul edip etmemekte serbesttir.

Konut finansman? kurulu?lar? taraf?ndan verilecek genel bilgilerin kapsam? ve S?zle?me ?ncesi Bilgi Formunun standartlar? ilgili birliklerin g?r??? al?nmak suretiyle Bakanl?k taraf?ndan belirlenir. S?zle?me ?ncesi Bilgi Formunun t?keticiye verilmesini takip eden bir i? g?n? ge?meden imzalanan s?zle?me ge?ersizdir.

Konut finansman? s?zle?melerinin yaz?l? olarak yap?lmas? ve bu s?zle?menin bir n?shas?n?n t?keticiye verilmesi zorunludur. Taraflar aras?nda akdedilen s?zle?mede ?ng?r?len ?artlar, s?zle?me s?resi i?erisinde t?ketici aleyhine de?i?tirilemez.

Bor?lunun temerr?de d??mesi halinde konut finansman? kurulu?u bor?luya temerr?t tarihinden itibaren be? i? g?n? i?erisinde iadeli taahh?tl? posta yoluyla bildirimde bulunmakla y?k?ml?d?r.

Konut finansman? kurulu?u, geri ?demelerin yap?lmamas? halinde kalan borcun t?m?n?n ifas?n? talep etme hakk?n? sakl? tutmu?sa, bu hak ancak t?keticinin birbirini izleyen en az iki ?demede temerr?de d??mesi halinde kullan?labilir. Konut finansman? kurulu?unun bu hakk?n? kullanabilmesi i?in en az bir ay s?re vererek muacceliyet uyar?s?nda bulunmas? gerekir.

Finansal kiralama i?lemlerinde, t?keticinin muacceliyet uyar?s?nda verilen s?renin sona ermesini takiben, konut finansman? kurulu?u kalan borcun tamam?n? ifa etme hakk?n? kullanmak ?zere finansal kiralama s?zle?mesini feshetti?i takdirde, konutu derhal sat??a ??karmakla y?k?ml?d?r. Konut finansman? kurulu?u sat?? ?ncesinde konut i?in 2499 say?l? Sermaye Piyasas? Kanunu'nun 22 nci maddesinin birinci f?kras?n?n (r) bendi uyar?nca yetki verilmi? ki?i veya kurumlara k?ymet takdiri yapt?rt?r. Takdir edilen k?ymet, sat??tan en az on i? g?n? ?nce t?keticiye bildirilir. Konut finansman? kurulu?u takdir edilen k?ymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun sat???n? ger?ekle?tirir. T?ketici, konut finansman? kurulu?unun zarar?n?n konutun sat???ndan elde edilen bedeli a?an k?sm?ndan sorumludur. Konutun sat???ndan elde edilen bedelin kalan borcu a?mas? halinde a?an k?s?m t?keticiye ?denir. Konut finansman?na y?nelik finansal kiralama i?lemlerinde 3226 say?l? Finansal Kiralama Kanunu'nun 7, 25 ve 31 inci maddeleri uygulanmaz.

Konutun sat???n?n ger?ekle?tirilmesi ve elde edilen bedelin kalan borcu a?an k?sm?n?n t?keticiye ?denmesini takiben t?ketici veya zilyedli?in devredilmi? olmas? halinde zilyedli?i elinde bulunduran ???nc? ?ah?slar konutu tahliye etme y?k?ml?l??? alt?ndad?r. Konutun tahliye edilmemesi halinde konut sahibi 2004 say?l? ?cra ve ?flas Kanunu'nun 26 nc? ve 27 nci maddeleri uyar?nca t?ketici veya zilyedli?in devredilmi? olmas? halinde zilyedli?i elinde bulunduran ???nc? ?ah?slar aleyhine icra yoluna ba?vurabilir.

Kullan?lan finansman?n teminat? olarak ?ahsi teminat verildi?i hallerde, konut finansman? kurulu?u as?l bor?luya ve di?er teminatlara ba?vurmadan, kefilden borcun ifas?n? isteyemez.

2499 say?l? Sermaye Piyasas? Kanunu'nun 38/A maddesinin birinci f?kras?nda tan?ml? konut finansman?ndan kaynaklanan i?lemlerde kredi veren konut finansman? kurulu?u, krediyi belirli bir konutun sat?n al?nmas? ya da belirli bir sat?c? ile yap?lacak sat?? s?zle?mesi ?art? ile vermesi durumunda, konutun hi? ya da zaman?nda teslim edilmemesi halinde kredi veren sat?c? ile birlikte, t?keticiye kar??, kulland?r?lan kredi miktar? kadar m?teselsilen sorumlu olur. Konut finansman? kurulu?lar? taraf?ndan verilen kredilerin ipotek finansman? kurulu?lar?na, konut finansman? fonlar?na veya ipotek teminatl? menkul k?ymet teminat havuzlar?na devrolmas? halinde dahi, kredi veren konut finansman? kurulu?unun sorumlulu?u devam eder. Krediyi devralan kurulu? bu madde kapsam?nda sorumlu olmaz.

Konut finansman? kurulu?unun ?demeleri bir k?ymetli evraka ba?lamas? ya da k?ymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat alt?na almas? yasakt?r. Bu yasa?a ra?men t?keticiden bir k?ymetli evrak al?nacak olursa, t?ketici bu k?ymetli evrak? konut finansman? kurulu?undan geri isteme hakk?na sahiptir. Ayr?ca, konut finansman? kurulu?u k?ymetli evrak?n ba?kas?na devri sebebiyle t?keticinin u?rad??? zarar? tazmin etmekle y?k?ml?d?r.

Kredilerde geri ?deme tutarlar?n?n, finansal kiralama i?lemlerinde ise kira bedellerinin anaparay? a?an k?sm? bu madde kapsam?nda faiz olarak kabul edilir.

S?zle?mede belirtilmek suretiyle konut finansman?na y?nelik kredilerde ve finansal kiralama i?lemlerinde faiz oran? sabit, de?i?ken veya ayn? kredi i?in her iki y?ntem esas al?nmak suretiyle belirlenebilir. Oran?n sabit olarak belirlenmesi halinde s?zle?mede ba?lang??ta belirlenen oran her iki taraf?n ortak r?zas? d???nda de?i?tirilemez. Oran?n de?i?ken olarak belirlenmesi halinde ise, ba?lang??ta s?zle?mede belirlenen oran, d?nemsel geri ?deme tutar? yine ba?lang??ta s?zle?mede belirlenecek olan azami d?nemsel geri ?deme tutar?n? a?mamak ko?uluyla ve yine s?zle?mede belirlenecek yurt i?inde veya yurt d???nda genel kabul g?rm?? ve yayg?n olarak kullan?lan bir endeks baz al?narak de?i?tirilebilir. Oranlar?n de?i?ken olarak belirlenmesi halinde bu y?ntemin muhtemel etkileri konusunda t?keticilerin bilgilendirilmesi ?artt?r. Bu ama?larla kullan?labilecek referans faizler ve endeksler T?rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas?, t?keticilerin bilgilendirilme y?ntemlerine ili?kin usul ve esaslar ise Bakanl?k taraf?ndan belirlenir.

T?ketici, konut finansman? kurulu?una bor?land??? toplam miktar? ?nceden ?deyebilece?i gibi ayn? zamanda bir ya da birden ?ok ?demeyi vadesinden ?nce yapabilir. Her iki durumda da konut finansman? kurulu?u, vadesinden ?nce ?denen taksitler i?in gerekli faiz indirimini yapmakla y?k?ml?d?r. ?denen miktara g?re gerekli faiz indiriminin ve kredinin t?keticiye y?ll?k maliyet oran?n?n hesaplanmas?nda Bakanl?k taraf?ndan ??kart?lan ilgili y?netmelik h?k?mleri uygulan?r. Faiz oran?n?n sabit olarak belirlenmesi halinde, s?zle?mede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ?demenin vadesinden ?nce yap?lmas? durumunda konut finansman? kurulu?u taraf?ndan t?keticiden erken ?deme ?creti talep edilebilir. Erken ?deme ?creti gerekli faiz indirimi yap?larak hesaplanan ve t?ketici taraf?ndan konut finansman? kurulu?una erken ?denen tutar?n y?zde ikisini ge?emez. Oranlar?n de?i?ken olarak belirlenmesi halinde t?keticiden erken ?deme ?creti talep edilemez.

Konut finansman? s?zle?melerinde asgari olarak a?a??daki unsurlara yer verilmesi zorunludur:

a) Konut kredisi s?zle?meleri i?in kredi tutar?, finansal kiralama s?zle?meleri i?in toplam kira bedeli,

b) Kredi s?zle?meleri i?in ?zerine ipotek tesis edilen konuta, finansal kiralama s?zle?meleri i?in finansal kiralamaya konu olan konuta ili?kin bilgiler,

c) Y?ll?k faiz oran? ve y?ll?k maliyet oran? (de?i?ken faizli s?zle?melerde y?ll?k faiz oran? ve y?ll?k maliyet oran? ba?lang?? ve azami faiz oran? i?in ayr? ayr? hesaplan?r),

d) Toplam bor? tutar?n?n anapara, faiz ve di?er giderler itibar?yla da??l?m? (de?i?ken faizli s?zle?melerde ba?lang?? faiz oran? veya kira bedeli ve azami faiz oran? veya kira bedeli esas al?narak hesaplanacak toplam bor? tutarlar?),

e) De?i?ken faizli s?zle?melerde baz al?nan endeks ve faiz oran?ndaki veya kira bedellerindeki de?i?menin hesaplanma y?ntemi,

f) ?lk y?l i?in d?nemsel olarak, kalan y?llar i?in y?ll?k olarak haz?rlanan, ?denen anapara, ?denen faiz, di?er giderler, kalan anapara, ilgili d?nemler i?in geri ?deme veya kira bedellerinin yer ald??? ?deme plan? (De?i?ken faizli s?zle?melerde, ba?lang?? ve azami faiz oranlar? kullan?larak iki ayr? ?deme plan? olu?turulur.),

g) Geri ?deme veya kira ?deme say?s?, ?deme tarihleri, belirlenen ?deme tarihinin resmi tatile gelmesi durumunda ?demelerin ne zaman yap?laca??, ilk ve son ?deme tarihleri,

h) ?stenecek teminatlar,

i) ?demelerde temerr?de d???lmesi halinde, kredi s?zle?meleri i?in akdi faiz oran?n?n (de?i?ken faizli s?zle?melerde cari faiz oran?n?n) y?zde otuz fazlas?n? ge?memek ?zere gecikme faizi oran?, finansal kiralama s?zle?meleri i?in uygulanacak gecikme faiz oran?,

j) Bor?lunun temerr?de d??mesinin hukuki sonu?lar?,

k) Kredi geri ?demelerinin veya kira ?demelerinin vadesinden ?nce yap?lmas?na ili?kin ?artlar ve sabit faizli s?zle?melerde erken ?deme ?creti ?ng?r?lmekte ise hesaplanmas?na ili?kin esaslar,

l) Kredinin veya kira bedellerinin yabanc? para birimi cinsinden belirlenmesi durumunda, kira ve geri ?deme tutarlar? ile toplam bor? tutar?n?n hesaplanmas?nda, hangi tarihteki kurun dikkate al?naca??na ili?kin ?artlar,

m) S?zle?meye konu olan konutta k?ymet takdiri yap?lmas?n? gerektirebilecek haller ve k?ymet takdirinin kimler taraf?ndan yap?labilece?i,

n) Varsa s?zle?meye konu olan konuta ili?kin sigorta bilgileri.

T?keticiye g?nderilecek d?nemsel ?deme dekontlar?nda ?demelerin onbe?inci f?kran?n (d) bendinde yer ald??? ?ekliyle da??l?m?na ve kalan bor? miktar?na yer verilir.

Bu maddenin uygulanmas?nda, konut yap? kooperatiflerinin ger?ek ki?i ortaklar? t?ketici kabul edilir.

S?REL? YAYINLAR

MADDE 11 -
S?reli yay?nlara abone olan t?keticiler, abonelik s?zle?mesinde yer alan fiyat ve niteli?e ili?kin ko?ullara ayk?r? davran?lmas? hallerinde, abone i?lemlerini yapan sorumlu ki?iye ya da yay?n kurumuna isteklerini yaz?l? olarak bildirmek kayd?yla aboneliklerine tek tarafl? son verebilirler. Yay?nc?, abone ?cretinin geri kalan k?sm?n? hi?bir kesinti yapmaks?z?n 15 g?n i?inde iade etmekle y?k?ml?d?r.

T?keticinin aboneli?ine son verme iste?i; yaz?l? bildirimin sat?c?ya ula?t??? tarihten itibaren g?nl?k yay?nlarda 15 g?n, haftal?k yay?nlarda 1 ay, ayl?k yay?nlarda 3 ay sonra y?r?rl??e girer.

Daha uzun s?reli yay?nlarda ise, bildirimden sonraki ilk yay?n? m?teakiben y?r?rl??e konulur.

(Ek f?kra: 4226 - 15.1.1997) S?reli yay?n kurulu?lar?nca d?zenlenen ve her ne ama? ve ?ekilde olursa olsun, bilet, kupon, i?tirak numaras?, oyun ?ekili? ve benzeri yollarla s?reli yay?n d???nda ikinci bir ?r?n verilmesinin taahh?t edildi?i kampanyalarda; kitap, dergi, ansiklopedi, afi?, bayrak, poster, s?zl? veya g?r?nt?l? manyetik bant veya optik disk gibi s?reli yay?nc?l?k ama?lar?na ayk?r? olmayan k?lt?rel ?r?nler d???nda hi?bir mal ya da hizmetin taahh?d? ve da??t?m? yap?lamaz. Her hal?karda bu mal veya hizmetin piyasa de?eri, t?keticinin ilgili kampanya s?resince s?reli yay?n? sat?n almak i?in ?dedi?i toplam bedelin % 50'sini a?amaz ve bu ?ekildeki kampanyalar?n s?resi 60 g?n? ge?emez. Kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir b?l?m?n?n t?ketici taraf?ndan kar??lanmas?, bu mal veya hizmetin ikinci ?r?n say?lmas?na engel de?ildir.

(Ek f?kra: 4226 - 15.1.1997) Kampanya s?resince, s?reli yay?n?n sat?? fiyat? ikinci ?r?n olarak verilmesi taahh?t edilen mal veya hizmetin yol a?t??? maliyet art??? nedeniyle art?r?lamaz. Kampanya konusu mal veya hizmet taahh?d? ve da??t?m? b?l?nerek yap?lamayaca?? gibi, bu mal veya hizmetin ayr?lmaz ya da tamamlay?c? par?alar? da ayr? bir kampanya konusu haline getirilemez. Bu Kanunun uygulanmas?nda, ikinci ?r?n olarak verilmesi taahh?t edilen her bir mal veya hizmete ili?kin i?lemler ba??ms?z bir kampanya olarak kabul edilir.

MADDE 11.- (De?i?ik: 4822 - 6.3.2003 / m.17 - Y?r?rl?k m.38) S?reli yay?n kurulu?lar?nca d?zenlenen ve her ne ama? ve ?ekilde olursa olsun, bilet, kupon, i?tirak numaras?, oyun, ?ekili? ve benzeri yollarla s?reli yay?n d???nda ikinci bir ?r?n ve/veya hizmetin verilmesinin taahh?t edildi?i durumlarda; kitap, dergi, ansiklopedi, afi?, bayrak, poster, s?zl? veya g?r?nt?l? manyetik bant veya optik disk gibi s?reli yay?nc?l?k ama?lar?na ayk?r? olmayan k?lt?rel ?r?nler d???nda hi?bir mal ya da, hizmetin taahh?d? ve da??t?m? yap?lamaz. Bu ama?la kampanya d?zenlenmesi halinde; kampanya s?resi altm?? g?n? ge?emez. Kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir b?l?m?n?n t?ketici taraf?ndan kar??lanmas? istenemez.

S?reli yay?n kurulu?u, kampanyaya ait reklam ve ilanlar?nda, kampanya konusu mal veya hizmetin T?rkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ili?kin program?n? ilan etmek ve kampanya konusu mal veya hizmetin teslim ve ifas?n?, kampanyan?n bitiminden itibaren otuz g?n i?inde yerine getirmek zorundad?r.

Kampanya s?resince, s?reli yay?n?n sat?? fiyat?, ikinci ?r?n olarak verilmesi taahh?t edilen mal veya hizmetin yol a?t??? maliyet art??? nedeniyle art?r?lamaz. Kampanya konusu mal veya hizmet taahh?d? ve da??t?m? b?l?nerek yap?lamayaca?? gibi, bu mal veya hizmetin ayr?lmaz ya da tamamlay?c? par?alar? da ayr? bir kampanya konusu haline getirilemez. Bu Kanunun uygulamas?nda, ikinci ?r?n olarak verilmesi taahh?t edilen her bir mal veya hizmete ili?kin i?lemler ba??ms?z bir kampanya olarak kabul edilir.

S?reli yay?n kurulu?lar? taraf?ndan d?zenlenmeyen, ancak s?reli yay?nla do?rudan veya dolayl? irtibatland?r?lan kampanyalar da bu h?k?mlere tabidir.

ABONEL?K S?ZLE?MELER?

MADDE 11/A.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.18 - Y?r?rl?k m.38)
Her t?rl? abonelik s?zle?melerine taraf olan t?keticiler, isteklerini sat?c?ya yaz?l? olarak bildirmek kayd?yla aboneliklerine tek tarafl? son verebilirler.

Sat?c? t?keticinin aboneli?e son verme iste?ini, yaz?l? bildirimin kendisine ula?t??? tarihten itibaren en ge? yedi g?n i?inde yerine getirmekle y?k?ml?d?r.

S?reli yay?n aboneli?ine son verme iste?i ise; yaz?l? bildirimin sat?c?ya ula?t??? tarihten itibaren g?nl?k yay?nlarda onbe? g?n, haftal?k yay?nlarda bir ay, ayl?k yay?nlarda ?? ay sonra y?r?rl??e girer. Daha uzun s?reli yay?nlarda ise, bildirimden sonraki ilk yay?n? m?teakiben y?r?rl??e konulur.

Sat?c?, abone ?cretinin geri kalan k?sm?n? hi?bir kesinti yapmaks?z?n onbe? g?n i?inde iade etmekle y?k?ml?d?r.

ET?KET

MADDE 12 -
Ticaret konusu olan ve perakende sat??a arz edilen mallar?n veya ambalajlar?n?n yahut kaplar?n?n ?zerine kolayl?kla g?r?lebilir, okunabilir ?ekilde o mal?n men?ei, cinsi ve fiyat? hakk?nda bilgileri i?eren etiket konulmas?, etiket konulmas? m?mk?n olmayan hallerde ayn? bilgileri kapsayan listelerin g?r?lebilecek ?ekilde uygun yerlere as?lmas? zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlar?n? g?steren listeler de birinci f?kraya g?re d?zenlenerek as?l?r.

Bakanl?k, etiket ve tarife listelerinin ?eklini, i?eri?ini, usul ve esaslar?n? bir y?netmelikle d?zenler.

Belediyeler, bu madde h?k?mlerinin uygulanmas? ve izlenmesine ili?kin i?leri y?r?tmekle g?revlidirler.

F?YAT ET?KET?

MADDE 12.- (De?i?ik madde ve ba?l???: 4822 - 6.3.2003 / m.19 - Y?r?rl?k m.38)
Perakende sat??a arz edilen mallar?n veya ambalajlar?n?n yahut kaplar?n?n ?zerine kolayl?kla g?r?lebilir, okunabilir ?ekilde o malla ilgili t?m vergiler dahil fiyat, ?retim yeri ve ay?r?c? ?zelliklerini i?eren etiket konulmas?, etiket konulmas? m?mk?n olmayan hallerde ayn? bilgileri kapsayan listelerin g?r?lebilecek ?ekilde uygun yerlere as?lmas? zorunludur.

Hizmetlerin tarife ve fiyatlar?n? g?steren listeler de birinci f?kraya g?re d?zenlenerek as?l?r. Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyat? aras?nda fark olmas? durumunda t?ketici lehine olan fiyat ?zerinden sat?? yap?l?r.

Fiyat?; Bakanlar Kurulu, kamu kurum ve kurulu?lar? veya kamu kurumu niteli?inde meslek kurulu?lar? taraf?ndan belirlenen mal veya hizmetlerin, belirlenen bu fiyat?n ?zerinde bir fiyatla sat??a sunulmas? yasakt?r.

Bakanl?k, etiket ve tarife listelerinin ?eklini, i?eri?ini, usul ve esaslar?n? bir y?netmelikle d?zenler. Bakanl?k ve belediyeler, bu madde h?k?mlerinin uygulanmas? ve izlenmesine ili?kin i?leri y?r?tmekle ayr? ayr? g?revlidirler.

GARANT? BELGES?

MADDE 13 -
?thalat?? veya imalat?? firmalar ithal ettikleri veya ?rettikleri sanayi mallar? i?in garanti belgesi d?zenlemek zorundad?rlar.

Garanti belgesinin tekemm?l ettirilerek t?keticiye verilmesi sorumlulu?u, t?keticinin mal? sat?n ald??? sat?c?, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti s?resi mal?n teslim tarihinden itibaren ba?lar ve asgari bir y?ld?r. Garanti belgeleri, sat?n al?nan mala ili?kin faturan?n tarih ve say?s? ile bandrol ve seri numaras?n? i?ermek zorundad?r.

Sat?c?; garanti belgesi kapsam?ndaki mallar?n, garanti s?resi i?erisinde, gerek malzeme ve i??ilik gerekse montaj hatalar?ndan dolay? ar?zalanmas? halinde mal? i??ilik masraf?, de?i?tirilen par?a bedeli ya da ba?ka herhangi bir ad alt?nda hi?bir ?cret talep etmeksizin tamir ile y?k?ml?d?r.

Garanti s?resi i?erisinde s?k s?k ar?zalanmas? sonucu maldan yararlanamaman?n s?reklilik arz etmesi veya tamiri i?in gereken azami s?renin a??lmas? hallerinde, t?ketici, mal?n ?cretsiz olarak yenisi ile de?i?tirilmesini sat?c?dan talep edebilir. Sat?c? bu talebi reddedemez.

T?keticinin bu talebine kar?? sat?c?, bayi, acente, imalat??-?retici ve imalat?? m??tereken ve m?teselsilen sorumludurlar.

T?keticinin mal? kullan?m k?lavuzunda yer alan hususlara ayk?r? kullanmas?ndan kaynaklanan ar?zalar, iki ve ???nc? f?kra h?k?mleri kapsam? d???ndad?r.

Bakanl?k, hangi sanayi mallar?n?n garanti belgesi ile sat?lmak zorunda bulundu?unu ve bu mallar?n ar?zalar?n?n tamiri i?in gereken azami s?releri T?rk Standartlar? Enstit?s? ile birlikte m??tereken tespit ve ilanla g?revlidir.

MADDE 13.- (De?i?ik: 4822 - 6.3.2003 / m.20 - Y?r?rl?k m.38) ?malat?? veya ithalat??lar ithal ettikleri veya ?rettikleri sanayi mallar? i?in Bakanl?k?a onayl? garanti belgesi d?zenlemek zorundad?r. Mala ili?kin faturan?n tarih ve say?s?n? i?eren garanti belgesinin tekemm?l ettirilerek t?keticiye verilmesi sorumlulu?u sat?c?, bayi veya acenteye aittir. Garanti s?resi mal?n teslim tarihinden itibaren ba?lar ve asgari iki y?ld?r. Ancak, ?zelli?i nedeniyle baz? mallar?n garanti ?artlar?, Bakanl?k?a ba?ka bir ?l?? birimi ile belirlenebilir.

Sat?c?; garanti belgesi kapsam?ndaki mallar?n, garanti s?resi i?erisinde ar?zalanmas? halinde mal? i??ilik masraf?, de?i?tirilen par?a bedeli ya da ba?ka herhangi bir ad alt?nda hi?bir ?cret talep etmeksizin tamir ile y?k?ml?d?r.

T?ketici onar?m hakk?n? kullanm??sa, garanti s?resi i?erisinde s?k ar?zalanmas? nedeniyle maldan yararlanamaman?n s?reklilik arz etmesi veya tamiri i?in gereken azami s?renin a??lmas? veya tamirinin m?mk?n bulunmad???n?n anla??lmas? hallerinde, 4 ?nc? maddede yer alan di?er se?imlik haklar?n? kullanabilir. Sat?c? bu talebi reddedemez. T?keticinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda sat?c?, bayi, acente, imalat??-?retici ve ithalat?? m?teselsilen sorumludur.

T?keticinin mal? kullan?m k?lavuzunda yer alan hususlara ayk?r? kullanmas?ndan kaynaklanan ar?zalar, iki ve ???nc? f?kra h?k?mleri kapsam? d???ndad?r.

Bakanl?k, hangi sanayi mallar?n?n garanti belgesi ile sat?lmak zorunda bulundu?unu ve bu mallar?n ar?zalar?n?n tamiri i?in gereken azami s?releri T?rk Standartlar? Enstit?s?n?n g?r???n? alarak tespit ve ilanla g?revlidir.

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

MADDE 14 -
Sanayi mallar?ndan ithal edilmi? olanlar?n, bak?m, onar?m ve kullan?lmas?na ait tan?tma ve kullan?m k?lavuzlar?n?n asl?na uygun T?rk?e terc?meleriyle, yurti?inde ?retilenlerin bak?m, onar?m ve kullan?lmas?n? g?sterir T?rk?e tan?t?m ve kullan?m k?lavuzlar?yla birlikte sat?lmas? zorunludur. Bakanl?k, sanayi mallar?ndan hangilerinin tan?tma ve kullan?m k?lavuzu ile sat?lmak zorunda bulundu?unu T?rk Standartlar? Enstit?s? ile birlikte tespit ve ilanla g?revlidir.

MADDE 14.- (De?i?ik: 4822 - 6.3.2003 / m.21 - Y?r?rl?k m.38) Yurt i?inde ?retilen veya ithal edilen sanayi mallar?n?n tan?t?m, kullan?m, bak?m ve basit onar?m?na ili?kin T?rk?e k?lavuzla ve gerekti?inde uluslararas? sembol ve i?aretleri kapsayan etiketle sat?lmas? zorunludur.

Bakanl?k, sanayi mallar?ndan hangilerinin tan?tma ve kullan?m k?lavuzu ve etiket ile sat?lmak zorunda bulundu?unu ve bunlarda bulunmas? gereken asgari unsurlar? T?rk Standartlar? Enstit?s?n?n g?r???n? alarak tespit ve ilanla g?revlidir.

SERV?S H?ZMETLER?

MADDE 15 -
?thalat?? veya imalat??lar satt?klar? sanayi mallar? i?in o mal?n Bakanl?k?a tespit ve ilan edilen kullan?m ?mr? s?resince, bak?m, onar?m ve servis hizmetlerini y?r?tecek istasyonlar? kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu ile yedek par?a stoku bulundurmak zorundad?rlar.

Bakanl?k, hangi mallar i?in servis istasyonlar? kurulmas?n?n zorunlu oldu?u ile servis istasyonlar?n?n kurulu? ve i?leyi?ine dair usul ve esaslar? T?rk Standartlar? Enstit?s? ile m??tereken tespit ve ilanla g?revlidir.

SATI? SONRASI H?ZMETLER

MADDE 15.- (De?i?ik madde ve ba?l???: 4822 - 6.3.2003 / m.22 - Y?r?rl?k m.38)
?malat?? veya ithalat??lar, satt?klar?, ?rettikleri veya ithal ettikleri sanayi mallar? i?in o mal?n Bakanl?k?a tespit ve ilan edilen kullan?m ?mr? s?resince, yeterli teknik personel ve yedek par?a stoku bulundurmak suretiyle bak?m ve onar?m hizmetlerini sunmak zorundad?rlar.

?malat?? veya ithalat??lar?n bulundurmalar? gereken yedek par?a stok miktar? Bakanl?k?a belirlenir.

?thalat??n?n herhangi bir ?ekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, kullan?m ?mr? s?resince bak?m ve onar?m hizmetlerini, o mal?n yeni ithalat??s? sunmak zorundad?r.

Bakanl?k, hangi mallar i?in servis istasyonlar? kurulmas?n?n zorunlu oldu?u ile servis istasyonlar?n?n kurulu? ve i?leyi?ine dair usul ve esaslar? T?rk Standartlar? Enstit?s?n?n g?r???n? alarak tespit ve ilanla g?revlidir.

Garanti belgesiyle sat?lmak zorunda olan bir sanayi mal?n?n garanti s?resi sonras?nda ar?zalanmas? durumunda, o mal?n Bakanl?k?a belirlenen azami tamir s?resi i?erisinde onar?m? zorunludur.

T?CAR? REKLAMLAR VE ?LANLAR

MADDE 16 -
Ticarî reklam ve ilanlar?n yasalara ve genel ahlâka uygun, d?r?st ve do?ru olmalar? esast?r.

T?keticiyi aldat?c?, yan?lt?c? veya onun tecr?be ve bilgi noksanl?klar?n? istismar edici, t?keticinin can ve mal g?venli?ini tehlikeye d???r?c?, ?iddet hareketlerini ve su? i?lemeyi ?zendirici, kamu sa?l???n? bozucu, hastalar?, ya?l?lar?, ?ocuklar? ve ?z?rl?leri istismar edici reklam ve ilanlar? yap?lamaz.

MADDE 16.- (De?i?ik: 4822 - 6.3.2003 / m.23 - Y?r?rl?k m.38) Ticari reklam ve ilanlar?n kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu d?zenine, ki?ilik haklar?na uygun, d?r?st ve do?ru olmalar? esast?r.

T?keticiyi aldat?c?, yan?lt?c? veya onun tecr?be ve bilgi noksanl?klar?n? istismar edici, t?keticinin can ve mal g?venli?ini tehlikeye d???r?c?, ?iddet hareketlerini ve su? i?lemeyi ?zendirici, kamu sa?l???n? bozucu, hastalar?, ya?l?lar?, ?ocuklar? ve ?z?rl?leri istismar edici reklam ve ilanlar ve ?rt?l? reklam yap?lamaz.

Ayn? ihtiya?lar? kar??layan ya da ayn? amaca y?nelik rakip mal ve hizmetlerin kar??la?t?rmal? reklamlar? yap?labilir.

Reklam veren, ticari reklam veya ilan