Mesafeli Satışlar Yönetmeliği

Son güncelleme: 1 Yıl Önce
Bu cevap işinize yaradı mı?

MESAFEL? S?ZLE?MELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA Y?NETMEL?K


Yay?mland??? R. Gazete Tarihi: 14/6/2003 - Say?: 25137

Ama?

Madde 1- Bu Y?netmeli?in amac?, mesafeli s?zle?meler hakk?nda uygulama usul ve esaslar?n? d?zenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Y?netmelik, yaz?l?, g?rsel ve elektronik ortamda veya di?er ileti?im ara?lar? kullan?larak ve t?keticilerle kar?? kar??ya gelinmeksizin yap?lan, mal?n veya hizmetin t?keticiye an?nda veya sonradan teslimi veya ifas? kararla?t?r?lan s?zle?melere uygulan?r.

Dayanak

Madde 3- Bu Y?netmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 say?l? T?keticinin Korunmas? Hakk?nda Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 say?l? Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayan?larak haz?rlanm??t?r.

Tan?mlar

Madde 4- Bu Y?netmeli?in uygulanmas?nda;

a) Bakanl?k: Sanayi ve Ticaret Bakanl???n?,

b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakan?n?,

c) Mal: Al??-veri?e konu olan ta??n?r e?yay?, konut ve tatil ama?l? ta??nmaz mallar? ve elektronik ortamda kullan?lmak ?zere haz?rlanan yaz?l?m, ses, g?r?nt? ve benzeri gayri maddi mallar?,

d) Hizmet: Bir ?cret veya menfaat kar??l???nda yap?lan mal sa?lama d???ndaki her t?rl? faaliyeti,

e) Sat?c?: Kamu t?zel ki?ileri de dahil olmak ?zere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsam?nda t?keticiye mal sunan ger?ek veya t?zel ki?ileri,

f) Sa?lay?c?: Kamu t?zel ki?ileri de dahil olmak ?zere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsam?nda t?keticiye hizmet sunan ger?ek veya t?zel ki?ileri,

g) T?ketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan ama?larla edinen, kullanan veya yararlanan ger?ek ya da t?zel ki?iyi,

h) Kredi veren: Mevzuatlar? gere?i t?keticilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, ?zel finans kurulu?u ve finansman ?irketlerini,

?) Mesafeli S?zle?me: Yaz?l?, g?rsel, telefon ve elektronik ortamda veya di?er ileti?im ara?lar? kullan?larak ve t?keticilerle kar?? kar??ya gelinmeksizin yap?lan ve mal?n veya hizmetin t?keticiye an?nda veya sonradan teslimi veya ifas? kararla?t?r?lan s?zle?meleri,

j) (Ek: 9/10/2007-26668 RG) S?rekli veri ta??y?c?s?: T?keticinin, kendisine ki?isel olarak g?nderilen bilgiyi, bu bilginin amac?na uygun olarak makul bir s?re incelemesine elverecek ?ekilde kaydedilmesini sa?layan ve kaydedilen bilgiye aynen ula??lmas?na imkan veren her t?rl? arac?,

ifade eder.

?n Bilgiler

Madde 5- (De?i?ik birinci c?mle: 9/10/2007-26668 RG) T?ketici, mesafeli s?zle?menin akdinden ?nce, a?a??daki bilgilerin tamam?n?n yer ald??? bilgilendirme formunun verilmesi suretiyle, a??k, anla??l?r ve kullan?lan ileti?im vas?tas?na uygun bir ?ekilde bilgilendirilir.

a) Sat?c? veya sa?lay?c?n?n isim, unvan, a??k adres, telefon ve varsa di?er eri?im bilgileri,

b) S?zle?me konusu mal ya da hizmetin temel ?zellikleri,

c) S?zle?me konusu mal ya da hizmetin t?m vergiler dahil sat?? fiyat?,

d) Sat?c? veya sa?lay?c?n?n fiyat dahil t?m vaatlerinin ge?erlilik s?resi,

e) T?keticinin ?demelerinin nas?l yap?laca??na dair bilgiler,

f) Teslimat ve ifan?n nas?l yap?laca??na ve varsa buna ili?kin masraflar?n tutar? ve kimin taraf?ndan kar??lanaca??na dair bilgiler,

g) Cayma hakk? ve bu hakk?n nas?l kullan?laca??na dair bilgiler,

h) T?keticiye bir maliyeti varsa kullan?lan ileti?im yollar?n?n ?creti,

?) S?zle?me konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ili?kin program,

j) T?keticinin talep ve ?ikayetlerini iletebilece?i sat?c? veya sa?lay?c?n?n a??k adres, telefon ve varsa di?er eri?im bilgileri.

(Ek: 9/10/2007-26668 RG; Y?n., m. 2) S?zl? ileti?im ara?lar?n?n kullan?lmas? durumunda, ayr?ca sat?c? veya sa?lay?c?n?n, kimli?ini ve g?r??menin ticari amac?n? her g?r??menin ba??nda t?keticiye a??k bir bi?imde bildirmesi zorunludur.

?n Bilgilerin Do?rulu?unun Yaz?l? Olarak Kan?tlanmas?

Madde 6- ( De?i?ik: 9/10/2007-26668 RG) Bu Y?netmeli?in 5 inci maddesinde belirtilen bilgilendirme formunun, s?zle?menin kurulmas?ndan ?nce t?keticiye verilmesi zorunludur. T?ketici, bu bilgileri edindi?ini yaz?l? olarak teyit etmedik?e s?zle?me akdedilemez. Elektronik ortamda yap?lan s?zle?melerde teyit i?lemi, yine elektronik ortamda yap?l?r. Sat?c? veya sa?lay?c?, mallar i?in s?zle?me konusu mal t?keticiye ula?madan, hizmetler i?in de en ge? s?zle?menin ifas?ndan ?nce yaz?l? olarak, elektronik ortamda yap?lan s?zle?melerde ise t?ketici taraf?ndan kullan?labilir veya s?rekli olarak eri?ilebilir ba?ka bir s?rekli veri ta??y?c?s?yla bilgilendirme formunu t?keticiye ula?t?rmak zorundad?r.

S?zle?mede Bulunmas? Gereken ?artlar

Madde 7- ( De?i?ik: 9/10/2007-26668 RG) Mesafeli s?zle?menin, t?ketici taraf?ndan kullan?labilir veya s?rekli olarak eri?ilebilir ba?ka bir s?rekli veri ta??y?c?s?yla t?keticiye verilmesi zorunludur.

S?zle?mede;

a) T?keticinin, sat?c? veya sa?lay?c?n?n isim, unvan, a??k adres, telefon ve varsa di?er eri?im bilgileri,

b) S?zle?menin d?zenlendi?i tarih,

c) Mal?n veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve ?ekli,

d) Teslimat ve ifaya ili?kin masraflar?n tutar? ve kimin taraf?ndan kar??lanaca??na dair bilgiler,

e) S?zle?me konusu mal?n veya hizmetin cinsi veya t?r?, miktar? ve varsa marka ve modeli,

f) Mal?n veya hizmetin T?rk Liras? olarak vergiler dahil pe?in sat?? fiyat?,

g) Vadeye g?re faiz ile birlikte ?denecek T?rk Liras? olarak toplam sat?? fiyat?,

h) Faiz miktar?, faizin hesapland??? y?ll?k oran ve s?zle?mede belirtilen faiz oran?n?n y?zde otuz fazlas?n? ge?memek ?zere gecikme faizi oran?,

?) Pe?inat tutar?,

j) ?deme plan?,

k) Bor?lunun temerr?de d??mesinin hukuki sonu?lar?,

yer al?r.

Cayma Hakk?

Madde 8- T?ketici; mal sat???na ili?kin mesafeli s?zle?melerde, teslim ald??? tarihten itibaren yedi g?n i?erisinde hi?bir hukuki ve cezai sorumluluk ?stlenmeksizin ve hi?bir gerek?e g?stermeksizin mal? reddederek s?zle?meden cayma hakk?na sahiptir. Hizmet sunumuna ili?kin mesafeli s?zle?melerde ise, bu s?re s?zle?menin imzaland??? tarihte ba?lar. S?zle?mede, hizmetin ifas?n?n 7 g?nl?k s?re dolmadan yap?lmas? kararla?t?r?lm??sa, t?ketici ifan?n ba?layaca?? tarihe kadar cayma hakk?n? kullanabilir. Cayma hakk?n?n kullan?m?ndan kaynaklanan masraflar sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir.

Elektronik ortamda an?nda ifa edilen hizmetler ve t?keticiye an?nda teslim edilen mallara ili?kin s?zle?meler cayma hakk? ve kullan?m?na ili?kin h?k?mlere tabi de?ildir. Mal?n teslimi s?zle?meye taraf olan t?ketici d???nda bir ki?iye yap?lsa dahi t?ketici cayma hakk?n? kullanabilir. Bu durumda sat?c? mal? 9 uncu maddenin d?rd?nc? f?kras? h?km? uyar?nca ???nc? ki?iden teslim al?r.

T?keticinin ?zel istek ve talepleri uyar?nca ?retilen veya ?zerinde de?i?iklik ya da ilaveler yap?larak ki?iye ?zel hale getirilen mallarda t?ketici cayma hakk?n? kullanamaz. Ayr?ca t?ketici, niteli?i itibariyle iade edilemeyecek, h?zla bozulma veya son kullanma tarihi ge?me ihtimali olan mallar s?z konusu oldu?unda cayma hakk?n? kullanamaz.

( De?i?ik: 9/10/2007-26668 RG) Sat?c? veya sa?lay?c?n?n 6 nc? veya 7 nci maddede belirtilen y?k?ml?l?klerini yerine getirmemesi halinde, sat?c? veya sa?lay?c? en ge? otuz g?n i?erisinde eksikli?i giderir. Bu durumda yedi g?nl?k s?re, s?z konusu eksikli?in giderildi?ine dair bilginin yaz?l? olarak t?keticiye ula?t?r?ld??? tarihten itibaren ba?lar. Aksi takdirde, t?ketici cayma hakk?n? kullanmak i?in yedi g?nl?k s?re ile ba?l? de?ildir.

T?keticinin ?dedi?i bedel k?smen veya tamamen sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan ya da sat?c? veya sa?lay?c? ile kredi veren aras?ndaki anla?maya dayan?larak kar??lan?yorsa, cayma hakk?n?n kullan?lmas? halinde, kredi s?zle?mesi de hi?bir tazminat veya cezai ?art tutar?n? ?deme y?k?ml?l??? s?z konusu olmaks?z?n kendili?inden sona erer. Ancak bunun i?in, cayma bildiriminin kredi verene de yaz?l? olarak iletilmesi gerekir.

Sat?c? ve Sa?lay?c?n?n Y?k?ml?l???

Madde 9- Sat?c? veya sa?lay?c? t?keticinin sipari?i kendisine ula?t?rd??? andan itibaren en ge? otuz g?n i?erisinde edimini yerine getirmekle y?k?ml?d?r. Bu s?re t?keticiye daha ?nceden yaz?l? olarak bildirilmek ko?uluyla en fazla on g?n uzat?labilir. Sat?c? veya sa?lay?c?, t?keticinin cayma bildiriminin kendisine ula?t??? tarihten itibaren on g?n i?inde alm?? oldu?u bedeli, k?ymetli evrak? ve t?keticiyi bor? alt?na sokan her t?rl? belgeyi iade etmekle, ayr?ca yirmi g?n i?inde de mal? geri almakla y?k?ml?d?r.

(De?i?ik: 9/10/2007-26668 RG) Sat?c? veya sa?lay?c? mesafeli s?zle?me konusu mal?n veya hizmetin t?keticiye teslimi veya ifas?ndan ?nce 5 inci maddede yer alan bilgiler ile 7 nci maddede yer alan s?zle?meyi t?keticiye vermek ve 6 nc? maddede belirtilen y?k?ml?l?kler dahilinde ?n bilgilerin teyidine ili?kin onay? almak zorundad?r. Uyu?mazl?k halinde ispat k?lfeti sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir.

Hakl? bir sebebe dayanmak ?art?yla sat?c? veya sa?lay?c?, s?zle?meden do?an ifa y?k?ml?l???n?n s?resi dolmadan ve s?zle?mede belirtmesi ?art?yla, t?keticiye e?it kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

Sat?c? veya sa?lay?c?, sipari? konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkans?zla?t???n? ileri s?rerek, s?zle?me konusu y?k?ml?l?klerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, s?zle?meden do?an ifa y?k?ml?l???n?n s?resi dolmadan t?keticiye bildirir. ?demi? oldu?u bedel ve bor? alt?na sokan t?m belgeleri 10 g?n i?inde t?keticiye iade eder.

Geri ?deme

Madde 10- Mesafeli s?zle?melerde, ?demenin kredi kart? veya benzeri bir ?deme kart? ile yap?lmas? halinde t?ketici, kart?n kendi r?zas? d???nda ve hukuka ayk?r? bi?imde kullan?ld??? gerek?esiyle ?deme i?leminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kart? ??karan kurulu? itiraz?n kendisine bildirilmesinden itibaren 10 g?n i?inde ?deme tutar?n? t?keticiye iade eder.

Kapsam D??? S?zle?meler

Madde 11- Bu Y?netmelik h?k?mleri;

a) Banka, sigorta ile ilgili,

b) Otomatik sat?? makineleri vas?tas?yla akdedilen,

c) Halka a??k jetonlu telefonlar vas?tas?yla akdedilen,

d) A??k artt?rma yolu ile akdedilen,

e) G?da, i?ecek ve g?nl?k t?ketim i?in t?keticinin evine veya i?yerine d?zenli olarak sa?lanan mallar?n tedariki ile ilgili,

f) Sa?lay?c?n?n ?stlendi?i, bar?nma, ula??m, yemek tedariki, sportif ve k?lt?rel faaliyetler ve e?lence hizmetlerini ?zel bir g?nde veya s?rede tedarik etmesine ili?kin h?k?mler i?eren, s?zle?melere uygulanmaz.

Y?r?rl?k

Madde 12- Bu Y?netmelik 14/6/2003 tarihinde y?r?rl??e girer.

Y?r?tme

Madde 13- Bu Y?netmelik h?k?mlerini Sanayi ve Ticaret Bakan? y?r?t?r